Waxing

Name Price (€)
Waxing upper lip 13.5
Waxing chin 12.5
Waxing cheeks 18
Waxing armpit 18
Waxing upper arm 19.5
Waxing lower arm 19.5
Waxing thigh 27
Waxing lower leg 25