Waxing

Name Price (€)
Waxing upper lip 12.5
Waxing chin 11.5
Waxing cheeks 17
Waxing armpit 18
Waxing upper arm 19.5
Waxing lower arm 19.5